ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Навчально-науковий центр державного управління та фінансового контролю

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ІПО

В.М. Пересєкін

Р.

ПРОГРАМА КУРСУ

для студентів вищих навчальних закладів та слухачів

Тренінг соціальних компетентностей

_____________________________________________________________

(повна назва )

напрям підготовки ________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність__________Психологія __________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація____________________________________________________

(назва спеціалізації)

КИЇВ – 2015


Програма тренінгу __________ Психологія ____________

(назва спеціальності)

для студентів вищих навчальних закладів та слухачів.

«____» ______________ 2015 року – ___с.

Розробники: к.пед.н., доц. Пащенко С.Ю.; к.е.н., доц. Харламова Г.О.

Програма тренінгу затверджена на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти

_____________________________________________________________________

Протокол № ______ від ___________________2015 року

Голова Науково-методичної комісії ІПО ____________ (_______________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 2015 року

Протокол № .....від “....” 2015 року


ВСТУП

Програма «Тренінгу соціальних компетентностей» спрямована на підвищення конкурентоздатності майбутнього фахівця на ринку праці, формування ключових для успішної кар’єри умінь та навичок, розвиток особистісних рис, необхідних для ефективного навчання та самовдосконалення.

Програма тренінгу розрахована на 32 академічні години, зокрема: практичні заняття 30 год., рефлексивний есей – 2 год.

Необхідність викладання цього тренінгового курсу обумовлена змінами у стандартах організації вищої освіти, підвищенням вимог до компетенції випускників ВНЗ, потребою студентів у розвитку критичного та рефлексивного мислення, вдосконаленні наявних соціальних і комунікативних умінь та набутті інноваційних компетенцій з самоврядування, тайм-менеджменту та групової роботи.

Метою навчання є особистісно-професійний розвиток студентів, формування їх соціальних здібностей, необхідних для ефективного навчання та подальшого працевлаштування. Тренінговий курс спрямовано на мотивування ефективної навчальної поведінки незалежного та впевненого у собі студента завдяки підвищенню його здатності розуміти смисли навчання та оцінювати, планувати й брати на себе відповідальність за результати власного навчання та розвитку.Навчальна програма спрямована на формування, розвиток та вдосконалення особистісних та професійних компетентностей (організаторських, управлінських, методичних, творчих, лідерських, комунікативних), підвищення ефективності навчальної діяльності студентів.

Навчання забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань і проблем саморозвитку.

Структура тренінгу передбачає тематичну спрямованість викладання з використанням активних методів навчання: міні-лекцій для засвоєння теоретичного матеріалу, практичних занять для групового обговорення проблемних питань, тренінгів, дискусій, презентацій, інтерактивних вправ, самодіагностики, ділових ігор.

За результатами тренінгу слухач повинен

знати:

основи психології спілкування;

основи самоменеджменту;

основні психологічні засади формування команд та теорії лідерства;

основи ораторського мистецтва та презентації

вміти:

самостійно вивчати та критично оцінювати особисті цілі та мотиви;

раціонально використовувати час, встановлювати пріоритети та розбудовувати власну стратегію дій;

успішно працювати в команді, а також формувати свою команду та бути її лідером;

якісно створювати та проводити презентації;

володіти мистецтвом аргументування, ведення діалогу, навчальних дебатів і дискусій в академічній комунікації;

ефективно слухати та спілкуватись у різних ситуаціях і конструктивно реагувати на обґрунтовану критику.

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Тема 1.Вступ до курсу «Тренінг соціальних компетентностей»

Тема 2. Самомотиваціяособистісного і професійного розвитку

Тема 3. Відповідальність у саморозвитку особистості

Тема 4. Цілеспрямованість як чинник самоврядування особистості

Тема 5. Тайм-менеджмент

Тема 6. Рефлексивне мислення та письмо

Тема 7. Розвиток критичного мислення

Тема 8. Презентаційні здібності

Тема 9. Академічні дебати

Тема 10. Групова робота

Тема 11. Взаємодія за моделлю «Рівний рівному» в академічній діяльності
0003391250917432.html
0003497632551841.html
    PR.RU™