Початок промислового перевороту в Україні

Поряд із сільським господарством в Україні розвивалася промисловість, у якій у першій чверті XIX ст. використову­валася переважно кріпосна праця. У руках поміщиків були зосереджені сукняні мануфактури, що працювали для поста­чання армії і на ринок.

Поміщики займали панівне становище у винокурній про­мисловості, що була першою серед галузей, що переробляють продукти сільського господарства.

Поміщицькі підприємства були в таких галузях, як вироб­ництво заліза, чавуну, скла, паперу, селітри тощо. Усе це були невеликі підприємства, що нараховували два-три десятки чол. У 40-х рр. XIX ст. в Україні й особливо в правобережних губер­ніях добре розвивалася цукрова промисловість.

В Україні почала розвиватися капіталістична промис­ловість. Як і скрізь, вона проходила у своєму розвитку три стадії: дрібне товарне виробництво (дрібні, переважно селянські промисли) - капіталістична мануфактура -фабрика (велика машинна індустрія).

Майстерні і мануфактури, що належали буржуазії, були засновані на найманій праці. Найманими робітниками були


збіднілі міщани, розорені цехові ремісники, а також кріпаки, яким дозволялося йти на відхожий промисел. Наймаючись на підприємство, селяни зобов'язані були платити оброк і залишалися в повній залежності від поміщика. Панування кріпосного права заважало розвиткові найманої праці, гальму­вало розвиток капіталістичних виробничих відносин.

Поступово виникала промислова буржуазія, яка складалася з українського купецтва, поміщиків, що обуржуазилися, реміс­ників і заможного селянства. Це насамперед купці Яхненки, Симиренки, купець Терещенко, в руках якого знаходилася в 50-х рр. XIX ст. половина всієї хлібної торгівлі Глухова (на Чернігівщині), власником ряду підприємств був купець Хари-тоненко із Сум.

В Україні, як і по всій Росії в цілому, з'явилися іноземні капіталісти. Вони відкрили склади сільськогосподарських машин в Одесі, Києві, Харкові, Житомирі.

Розвиток капіталістичних відносин супроводжувався гру­бим насильством і експлуатацією кріпаків і найманих робіт­ників, зайнятих у сільському господарстві і промисловості, їхній робочий день продовжувався 12-14 годин, широко вико­ристовувалася'дитяча і жіноча праця, що оплачувався нижче, ніж праця робітників-чоловіків.

Під впливом ідей просвітительства формується суспільно-політичний рух у Західній Україні, Закарпатті, особливо в та­ких центрах, як Львів і Ужгород. Великий відбиток на нього наклали також революційні процеси в Європі.


0003598507688965.html
0003659825208933.html
    PR.RU™