Проблематика та зміст у інноваційному менеджменті

Мета: розібратися у змісті дисципліни «Інноваційний менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності», її місці та ролі в загальній системі менеджменту підприємства, що функціонує у міжнародному економічному середовищі; вміти: розглянути інноваційний менеджмент як систему управління нововведеннями, визначити кінцеву мету та основні завдання інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній сфері, визначити основні напрями розвитку інноваційного підприємства.

Питання для обговорення

1. Поняття, сутність і зміст інноваційного менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності:

- - інноваційний менеджмент як наука та мистецтво управління;

- - інноваційний менеджмент як вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень;

- - інноваційний менеджмент як апарат управління інноваціями у зовнішньоекономічній діяльності.

2. Предмет, об’єкт, цілі та основні заняття інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності:

- - предмет інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності;

- - об’єкт інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності;

- - основна мета інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності;

- - основні завдання інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності.

3. Інноваційний менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності як система управління:

- - керуюча підсистема;

- - керована підсистема.

Питання для самостійного вивчення

1. 1. Ситуаційний підхід до інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

2. 2. Сучасний стан інноваційної сфери та трансформація поглядів на інноваційний менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із даних тем.

1. 1. Етапи розвитку інноваційного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (на прикладі провідної української компанії).

2. 2. Вплив інноваційного менеджменту на економічний розвиток міжнародної компанії (на конкретному прикладі).

3. 3. Інноваційний менеджмент у компаніях Японії , США, Німеччини.

Завдання 2. Впишіть необхідні терміни в речення

1. 1. Інноваційний менеджмент − це самостійна область економічної науки та професіональної діяльності, спрямованої на _______ та _______ досягнень будь − якої організаційної структури _______ шляхом раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2. 2. Інноваційний менеджмент це один із різновидів _______, безпосеред­нім об’єктом якого виступають _______ у всіх їх різноманітності, що здій­снюються в усіх сферах народного господарства.

3. 3. Інноваційний менеджмент як наука та мистецтво управління базується _______ на основах _______ _______ .

4. 4. Як вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень, іннова­ційний менеджмент – це _______ _______, що становлять загальну _______ управління інноваціями на інноваційному підприємстві.5. 5. Інноваційний менеджмент як апарат управління інноваціями _______ інноваційної сфери.

6. 6. Вимоги, пов’язані з компетентністю менеджерів у сфері спеціалізації інноваційного підприємства, передбачають наявність спеціальних знань з проблем технологій _______, теоретичних і практичних аспектів здійснення _______, особливостей їх фізичних процесів.

7. 7. Ситуаційний підхід передбачає можливість аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників успіху _______, систематизації ймовірних варіантів поведінки та синтезу оптимальних _______.

Завдання 3. Дайте відповіді на тести.

Тест 1.Базовими поняттями дисципліни «Інноваційний менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності» є:

1) 1) інноваційна діяльність;

2) 2) підприємницька діяльність;

3) 3) венчурний бізнес;

4) 4) інвестиційна діяльність.

Тест 2.Отримання максимального ефекту виробництва за рахунок раціональної організації та управління інноваційною діяльністю − це:

1) 1) філософія бізнесу інноваційного підприємства;

2) 2) головна мета інноваційного менеджменту;

3) 3) місія підприємства;

4) 4) основні завдання інноваційного підприємства.

Тест 3.Забезпечення ефективного функціонування інноваційного підприємства на основі раціональної організації інноваційних процесів та високої конкурентноздатності інноваційної продукції є:

1) 1) філософією бізнесу інноваційного підприємства;

2) 2) основною метою інноваційного менеджменту;

3) 3) місією інноваційного підприємства;

4) 4) усі відповіді правильні.

Тест 4.Управління інноваційною діяльністю компанії передбачає:

1) 1) визначення місії;

2) 2) визначення альтернативних стратегій;

3) 3) створення системи інноваційних стратегій;

4) 4) організацію інноваційної діяльності;

5) 5) усі відповіді правильні.

Тест 5.Визначте послідовність вирішення завдань системи внутрішньофірмового управління інноваціями:

1) підбір і розміщення персоналу;

2) визначення тематичних напрямів діяльності та формування інноваційних проектів і програм;

3) розробка стратегічної інноваційної концепції;

4) формування організаційної структури управління інноваціями;

5) календарний розподіл завдань і робіт;

6) контроль за виконанням робіт;

7) планування виробництва інноваційної продукції;

8) створення творчої атмосфери та високої мотивації інтелектуальної праці.

1) 1) 1, 3, 5 ,6, 2, 4, 8, 7;

2) 2) 5, 2, 3, 6, 1, 4, 7, 8;

3) 3) 3, 2, 4, 1, 7, 5, 8, 6.

Тест 6.Інноваційний менеджмент − це:

1) 1) процес управління інноваціями;

2) 2) підсистема загального менеджменту, метою якої є управління інноваційними процесами в організації;

3) 3) функціональна система управління;

4) 4) усі відповіді правильні.

Тест 7. Сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною діяльністю організації з метою оптимізації економічних результатів її господарської діяльності − це:

1) 1) інноваційний менеджмент як підсистема загального менеджменту;

2) 2) інноваційний менеджмент як система;

3) 3) інноваційний менеджмент як вид діяльності та процес;

4) 4) усі відповіді правильні.

Завдання 4. Знайдіть інформацію ( у періодичній літературі, Інтернеті), що характеризує високоефективний інноваційний менеджмент.

Література: с. 6 − 8, 11 − 13, 19.

Тема 3. Сутність і характеристика інноваційної інфраструктури

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчаючи цю тему, перш за все, необхідно зупинитися на розгляді сутності інноваційної інфраструктури, інноваційної сфери та інноваційної діяльності підприємства.

Інноваційна діяльність − це діяльність, спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для розширен­ня та оновлення номенклатури та поліпшення якості продукції, що випус­кається (товарів, послуг), удосконалення технологій їх виготовлення з по­дальшим впровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому та зов­нішньому ринках.

Інноваційна діяльність передбачає комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, які призводять до інно­вацій. Основними видами інноваційної діяльності є:

1) 1) підготовка й організація виробництва, що охоплює закупівлю вироб­ничого обладнання та інструментів, зміни в них, а також у процедурах, ме­тодах і стандартах виробництва, контролю якості, необхідних для створення нового технологічного процесу;

2) 2) довиробничі розробки, що включають модифікацію продукту і техно­логічного процесу, перепідготовку персоналу для застосування нових техно­логій і обладнання;

3) 3) маркетинг нових продуктів, що передбачає види діяльності, пов'язані з випуском нової продукції на ринок, включаючи попередні дослідження ринку, адаптацію продукту до різних ринків, рекламу;

4) 4) придбання технології у формі патентів, ліцензій, розкриття ноу-хау, торговельних марок, конструкцій, людей і послуг технологічного змісту;

5) 5) придбання машин і обладнання, за своїм технологічним змістом пов’я­заних з впровадженням на інноваційних підприємствах продуктових чи процесних інновацій;

6) 6) виробниче проектування, що включає підготовку планів і креслень для визначення виробничих процедур, технічних специфікацій.

Всі ці види діяльності є інноваційною сферою, тобто сферою діяльності виробників і споживачів інноваційної продукції (робіт, послуг), що включає створення та розповсюдження інновацій.

До інноваційної інфраструктури відносяться організації, фірми, об’єд­нання, що охоплюють увесь цикл здійснення інноваційної діяльності − від генерації нових науково − технічних ідей та їх обробки до випуску та реаліза­ції науково − місткої продукцій. Прикладом такої інфраструктури є: іннова­ційні центри, бізнес − інкубатори, технопарки, технополіси, консалтингові фірми.

До нових організаційних структур науково − технічної сфери відносяться: бізнес − інкубатори, технопарки та технополіси. Бізнес − інкубатор − це комер­ційні організації, що займаються реалізацією будь − якого проекту, який обо­в’язково матиме прибуток. Як правило, вони знаходяться під опікою банків, які готові інвестувати ризиковий капітал.

Технопарки − це компактно розташований комплекс, який може включа­ти: наукові заклади, вищі навчальні заклади і підприємства промисловості, а також інформаційні, виставкові комплекси, служби сервісу і передбачає створення комфортних житлово-побутових умов. Метою технопарків є при­скорення руху інновацій в сферу матеріального виробництва.

Технополіс − це конгломерат з декількох сотень дослідницьких установ, промислових фірм, впровадницьких, венчурних організацій та інших, яких пов’язує зацікавленість у виникненні нових ідей та їх комерціалізації.

2. Готуючись до семінарського заняття №3, необхідно ознайомитися і опрацювати основні літературні джерела та підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. На семінарському зайняті Вам необхідно взяти участь в обговоренні питань, що стосуються: сутності та змісту інноваційної діяльності; сутності інноваційної сфери та інфраструктури; класифікації інноваційних підприємств.

4. Знання з вивченої теми будуть контролюватися згідно зі встановленими вимогами та критеріями оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми під час семінарського заняття.

Семінарське заняття №3
0003987277363250.html
0004061849652868.html
    PR.RU™